Meghívó


Időpont: 2018.11.13.
Helyszín: Olaszfalu

Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete és a

Német Nemzetiségi Önkormányzat Olaszfalu Képviselő-testülete

2018. november 21-én (szerda) 1700 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST

tart az

olaszfalui Közösségi Helységben (orvosi rendelő felső szintje, Major u. 2.), 

mely közmeghallgatásra 

minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk.

Napirendi pontok:

 1. Rendőrség tájékoztatója
  Előadó: Rendőrkapitányság munkatársa

 2. Beszámoló a települési környezet állapotáról
  Előadó: Boriszné Hanich Edit

 3. Beszámoló az Önkormányzat 2018. évben végzett munkájáról
  Előadó: Boriszné Hanich Edit polgármester

 4. Beszámoló a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018-ban végzett munkájáról, a jövőre vonatkozó terveiről
  Előadó: Tóth Ildikó elnök

 5. Tanyagondnok beszámolója a 2018. évben végzett tevékenységéről
  Előterjesztő: Kovács József tanyagondnok

 6. Kérdések, bejelentések

Olaszfalu, 2018. november 13.        

Tisztelettel:

Boriszné Hanich Edit sk.               Tóth Ildikó sk.              Csényi Ildikó sk.

      polgármester                           elnök                             aljegyző

 

 Meghívó


Időpont: 2018.11.13.
Helyszín: Olaszfalu

Olaszfalu Község Polgármestere

Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2018. november 21-én (szerda) 18.00 órára összehívja.

Az ülés helye: Olaszfalu, Major u.2. (Közösségi helyiség)

Napirendi pontok:

1.)    Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, az elmúlt        testületi ülés óta történt eseményekről

      Előterjesztő: Boriszné Hanich Edit polgármester

2.)  Olaszfalu Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításának megtárgyalása.

      Előterjesztő: Boriszné Hanich Edit polgármester

3.)  A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

      Előterjesztő: Boriszné Hanich Edit polgármester

4.)  Hó eltakarításra érkezett pályázatok megtárgyalása

      Előterjesztő: Boriszné Hanich Edit polgármester

5.)  Egyéb döntést igénylő ügyek

Zárt ülés

1.)    A  ”Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019”  kiírásra beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Boriszné Hanich Edit polgármester

2.)    Szociális tűzifa pályázatra beérkezett kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Boriszné Hanich Edit polgármester

 

 Olaszfalu, 2018. november 13. 

            Boriszné Hanich Edit s.k.            Csényi Ildikó s.k.

                 polgármester                             aljegyzőOlaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése


Időpont: 2018.12.15.
Helyszín: Olaszfalu

Pályázati anyagok elérhetők ittFelhívás


Időpont: 2018.11.06.
Helyszín: Olaszfalu

Olaszfalu Község Önkormányzata pályázaton nyert 1 db defibrillátor újraélesztő-készüléket, mely az orvosi rendelő ajtaja mellett kerül kihelyezésre.

A defibrillátor rosszullét esetén bárki számára elérhető lesz. Ahhoz, hogy valaki használni tudja,oktatás szükséges.

Ezen okból Olaszfalu Község Önkormányzata 

ingyenes

újraélesztési és defibrillátor használati  képzést 

szervez 

2018. november 22 -én csütörtökön  és 27-én kedden

 17 órától

a

Közösségi Házban.

(Major u.2.) 

Egy alkalommal max.8-10 fő vehet részt az oktatáson. 

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:

88/777-923

                                                                     Olaszfalu Község ÖnkormányzataHirdetmény


Időpont: 2018.10.19.
Helyszín: Olaszfalu

Értesítjük az érintett lakosságot, hogy az Önkormányzat az arra rászorulókat szociális tűzifa támogatásban részesíti. Az önkormányzati rendelet szerint:

„2. A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít a krízis helyzetben lévő, vagy jövedelem nélküli, vagy tartósan beteg személynek, akik közül előnyt élvez:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti  aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy- tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra ( e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, továbbá

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

c)  az életvitelszerűen egyedül élő nyugdíjas

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik”

Egy személynek vagy családnak adható maximális mennyiség 5 m3 lehet.   

A kérelmeket az Önkormányzati Hivatalnál 2018. november 5-től 15-ig       kell benyújtani a jövedelemigazolásokkal együtt. A Képviselő- testület 2018.   november  30.  napjáig bírálja el a beérkezett kérelmeket. 

Kérelem letölthető a www.olaszfalu.hu honlapról Nyomtatványok menüpontból, vagy az Önkormányzati Hivatalnál igényelhető ügyfélfogadási időben.

 

                                                                 Olaszfalu Község Önkormányzata

 

 

 Olaszfalu csapadékvíz elvezetése


Időpont: 2017.10.01.
Helyszín: Olaszfalu

Olaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

 

Kedvezményezett: Olaszfalu Község Önkormányzata

8414 Olaszfalu

Váci u. 17.

 

 A Nemzetgazdasági Minisztérium Terület és Településfejlesztési Operatív Program által nyújtott támogatás összege:

 

50 380 900 Ft.

 

A projekt 100 %-ban támogatott

 

Projekt tervezett befejezése: 2018.10.31.

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00007

 

 Vállalkozások hirdetése


Időpont: 2016.04.22.

Tisztelt Vállalkozó!

 

Lehetőség van Olaszfalu Községi Önkormányzat hivatalos honlapján www.olaszfalu.hu vállalkozásának tevékenységét illetve elérhetőségét térítésmentesen közzétenni. Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, kérjük a következő adatokat kitölteni és a polgármesteri hivatalban, Olaszfalu Váci utca 17. szám alatt leadni, vagy az olaszfalu.korhivatal@ktvzirc.hu e-mail címre átküldeni.

 

 

Olaszfalu, 2016.04.22                                                      

                                                                                             Községi Önkormányzat Olaszfalu

 

 

Vállalkozás/vállalkozó neve:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó címe:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó tevékenysége:……………………………………………………

 

Vállalkozás/vállalkozó elérhetősége:……………………………………………………..

 

Egyéb közlendő:………………………………………………………………………….Házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés


Időpont: 2017.01.03.
Helyszín: Olaszfalu

Tisztelt olaszfalui Lakosok!


A Veszprémi Kommunális Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a házhoz menő hulladékgyűjtés 2016. február 1-től indult. Az ürítés minden hónap második hétfőjén történik.

Kérik, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényeket reggel 6.00 óráig helyezzék ki a ház elé!

Bővebb tájékoztatás a VKSZ Zrt. honlapján ( http://www.vkszrt.hu/) található.

2018. január 8.

2018. február 12.

2018. március 12.

2018. április 9.

2018. május 14.

2018. június 11.

2018. július 9.

2018. augusztus 13.

2018. szeptember 10.

2018. október  8.

2018. november 12.

2018. december  10.

 Tűzgyújtási szabályok


Időpont: 2016.03.15.
Helyszín: Olaszfalu

 

Olaszfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2005. ( IX.16.) rendelete

Olaszfalu község környezetvédelméről

 

 

 

Avar és kerti hulladék égetése 

 

 1. Az avar és kerti hulladékokat (növényi maradványokat) elsősorban komposztálással kell kezelni. Égetéssel azon anyagok semmisíthetők meg, melyek komposztálásra, újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség.

 2. Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

 3. Az avar és kerti hulladék égetése között más egyéb hulladék égetése tilos.

 4. Az égetést csak szélcsendes időben, és kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad végezni.

 5. Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos. (Kivétel: közparkokban a parkfenntartással megbízott, a helyben keletkezett avart és kerti hulladékot - amennyiben az növény egészségügyi okokból szükséges - kellő őrizet mellett elégetheti).

 6. Az égetés helyének és idejének megválasztásával a szomszédokra és környezetre figyelemmel kell lenni. Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani és az égetés befejeztével a parazsat el kell oltani. 

 7. Tilos nyílttéri égetéssel avart megsemmisíteni a község intézményterületein. 

 8. Tilos az égetés szociális intézmények (rendelő, gyermek-, ifjúsági-, kultúr-, sportlétesítmény) 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt. 

 9. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 

 10. A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket (vízzel telt vödör, kerti slag, lapát stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

 11. A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése évente két időszakban megengedett:

   a./ tavasszal                    március 15. és április 30. között,

   b./ ősszel                         szeptember 15. és november 30. között 

Az előző pontban megjelölt időszakokon belül hétköznap és szombaton, a levegő reggel és esti inverziója miatt 8 és 18 óra között megengedett az avar és kerti hulladék égetése.  

Vasárnap és ünnepnapokon, valamint az előző bekezdésben megjelölt időpontokon kívül avart és kerti hulladékot égetni tilos. 

A 14.§. (1) bekezdésében megjelölt időszakban sem végezhető égetés, amennyiben az a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják.

/ Rendelet egységes szerkezetben megtalálható a www.olaszfalu.u/onkormanyzat/rendeletek/kornyezetvedelmirendelet/ címen.

 

 1.