Hírek

Tájékoztató


Időpont: 2016.07.26.

a településképi arculati kézikönyv és

a településképi rendelet

készítésének  megkezdéséről

Tisztelt olaszfalui Polgárok, egyházi, érdekképviseleti, civil-és gazdálkodó szervezetek!

Olaszfalu Község Önkormányzata megkezdte a település teljes közigazgatási területére vonatkozó településképi arculati kézikönyv elkészítését és az arra alapozott településképi rendelet kidolgozását.

A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A törvény és a végrehajtási rendelet alapján, valamennyi településnek 2017. október 1-ig meg kell alkotni és hatályba kell léptetnie településképi rendeletet.

 A törvény lehetőséget ad a helyi közösségeknek településük, arculatuk szabályozására. Ezáltal a jövőben nagyobb lehetőség adódik épített környezetünk megóvására, környezeti értékeink védelmére, valamint meghatározhatjuk településünk fejlődési irányát. A törvény célja, hogy a helyi közösségek gondolják végig, széleskörű polgári párbeszéd során döntsék el, hogy milyen települési környezetben szeretnének élni, családjaik számára lakóhelyet biztosítani.

Kérünk mindenkit, hogy vegyen részt a kézikönyv kidolgozásában, és mondja el a véleményét, javaslatát, hogy közösen határozzuk meg a településkép sajátos helyi arculatát. Szeretnénk minél pontosabb képet kapni a településképet meghatározó adottságokról, és ennek megismerésében leginkább a helyi lakosok, egyházak, szervezetek tudnak segítséget nyújtani.

Az együttgondolkodás elindítására és előzetes tájékoztatás céljából lakossági fórumot szervezünk, melyre meghívunk minden olaszfalui állampolgárt, egyház, érdekképviseleti, civil-és gazdasági szervezet képviselőjét.

A lakossági fórum helyszíne: Közösségi Ház Olaszfalu 

Kezdés időpontja: 2017. augusztus 3. csütörtök 16 óra

 Amennyiben a lakossági fórumon nem tud részt venni, de az ügyben segítséget kíván nyújtani, javaslatát kérjük a polgarmester@olaszfalu.hu e-mail címre vagy az Önkormányzati Hivatalba juttassa el legkésőbb 2017. augusztus 10-ig.

                                                                                                Boriszné Hanich Edit sk.

                                                                                                        polgármesterÉrtesítés


Időpont: 2017.07.12.
Helyszín: Olaszfalu

Tisztelt Lakosok! 

A MAGYAR HONVÉDSÉG

2017. június 01. és 2017. augusztus 22. között

SABER GUARDIAN 2017 elnevezésű,

nemzetközi gyakorlatsorozatot hajt végre,

mely érinti Olaszfalu települést.

A gyakorlatokra történő ki- és visszatelepülések időszakosan érintik a környező közúthálózatokat.

Kérjük, fogadják megértéssel az esetlegesen megemelkedő járműforgalmat és zajhatást! 

A további részletekről a polgármesteri hivatalokban tájékozódhatnak. 

Észrevételeikkel forduljanak bizalommal a kijelölt összekötő csoporthoz: 

06-30/ 210-4734

 

                                                                                      Községi Önkormányzat

                                                                                                Olaszfalu                                                                          Értesítés


Időpont: 2017.06.22.
Helyszín: Olaszfalu

Tűzgyújtási tilalomról,

a tűzgyújtás szabályairól

A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatók.

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter rendelheti el a tűzgyújtási tilalmat, például a katasztrófavédelem kezdeményezésére.

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

 A tűzgyújtási tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon teszik közzé a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról

– mint a jelenleg kihirdetett esetben is –

Veszprém, 2017. június 20.- visszavonásig

a www.erdotuz.hu weboldal, valamint a www.katasztrofavedelem.hu/ honlapok

tájékoztatnak.

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él!

Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot.

 

    Kérjük a tűzgyújtási tilalom fokozott  betartását!

 

                                                                                           Községi Önkormányzat

                                                                                                              Olaszfalu1%


Időpont: 2017.02.02.

TISZTELT ADÓZÓ ÁLLAMPOLGÁR!

 

Önnek joga van érvényes SZJA-nak 1 %-át alapítványi számlára utalni. Ha él ezzel a lehetőséggel, kérjük szíveskedjen kedvezményezettként megjelölni az alábbi alapítványok valamelyikét:

 

"OLASZFALUÉRT" KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY 18917121-1-19

"FÁKLYA" OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY 18917255-1-19 

 


Köszönettel:

 

 

  "Olaszfaluért" Kulturális Alapítvány
Kuratóriuma

"Fáklya" Oktatási és Kulturális Alapítvány
Kuratóriuma 

 

 Vállalkozások hirdetése


Időpont: 2016.04.22.

Tisztelt Vállalkozó!

 

Lehetőség van Olaszfalu Községi Önkormányzat hivatalos honlapján www.olaszfalu.hu vállalkozásának tevékenységét illetve elérhetőségét térítésmentesen közzétenni. Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, kérjük a következő adatokat kitölteni és a polgármesteri hivatalban, Olaszfalu Váci utca 17. szám alatt leadni, vagy az olaszfalu.korhivatal@ktvzirc.hu e-mail címre átküldeni.

 

 

Olaszfalu, 2016.04.22                                                      

                                                                                             Községi Önkormányzat Olaszfalu

 

 

Vállalkozás/vállalkozó neve:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó címe:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó tevékenysége:……………………………………………………

 

Vállalkozás/vállalkozó elérhetősége:……………………………………………………..

 

Egyéb közlendő:………………………………………………………………………….Házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés


Időpont: 2016.02.02.
Helyszín: Olaszfalu

Tisztelt olaszfalui Lakosok!


A Veszprémi Kommunális Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a házhoz menő hulladékgyűjtés 2016. február 1-től indult. Az ürítés minden hónap második hétfőjén történik.

Kérik, hogy a zsákokat reggel 6.00 óráig helyezzék ki a ház elé!

Bővebb tájékoztatás a VKSZ Zrt. honlapján ( http://www.vkszrt.hu/) található.

2017. január 9.

2017. február 13.

2017. március 13.

2017.április 10.

2017.május 8.

2017. június 12.

2017. július 10.

2017. augusztus 14.

2017. szeptember 11.

2017. október  9.

2017. november 13.

2017. december  11.

 Tűzgyújtási szabályok


Időpont: 2016.03.15.
Helyszín: Olaszfalu

 

Olaszfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2005. ( IX.16.) rendelete

Olaszfalu község környezetvédelméről

 

 

 

Avar és kerti hulladék égetése 

 

 1. Az avar és kerti hulladékokat (növényi maradványokat) elsősorban komposztálással kell kezelni. Égetéssel azon anyagok semmisíthetők meg, melyek komposztálásra, újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség.

 2. Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

 3. Az avar és kerti hulladék égetése között más egyéb hulladék égetése tilos.

 4. Az égetést csak szélcsendes időben, és kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad végezni.

 5. Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos. (Kivétel: közparkokban a parkfenntartással megbízott, a helyben keletkezett avart és kerti hulladékot - amennyiben az növény egészségügyi okokból szükséges - kellő őrizet mellett elégetheti).

 6. Az égetés helyének és idejének megválasztásával a szomszédokra és környezetre figyelemmel kell lenni. Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani és az égetés befejeztével a parazsat el kell oltani. 

 7. Tilos nyílttéri égetéssel avart megsemmisíteni a község intézményterületein. 

 8. Tilos az égetés szociális intézmények (rendelő, gyermek-, ifjúsági-, kultúr-, sportlétesítmény) 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt. 

 9. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 

 10. A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket (vízzel telt vödör, kerti slag, lapát stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

 11. A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése évente két időszakban megengedett:

   a./ tavasszal                    március 15. és április 30. között,

   b./ ősszel                         szeptember 15. és november 30. között 

Az előző pontban megjelölt időszakokon belül hétköznap és szombaton, a levegő reggel és esti inverziója miatt 8 és 18 óra között megengedett az avar és kerti hulladék égetése.  

Vasárnap és ünnepnapokon, valamint az előző bekezdésben megjelölt időpontokon kívül avart és kerti hulladékot égetni tilos. 

A 14.§. (1) bekezdésében megjelölt időszakban sem végezhető égetés, amennyiben az a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják.

/ Rendelet egységes szerkezetben megtalálható a www.olaszfalu.u/onkormanyzat/rendeletek/kornyezetvedelmirendelet/ címen.

 

 1.