Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás szabályainak változásáról


Időpont: 2020.02.25.

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb idĹ‘szak, hiszen a jó idĹ‘ben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészrĹ‘l a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelĹ‘zés szabályai

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján 2020. január 22-tĹ‘l változtak a szabadtéri tűzgyújtás, az égetés szabályai.

Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghetĹ‘ hulladéktól és további hasznosításra nem kerülĹ‘ száraz növényzettĹ‘l mentesen tartani. 

Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi. Az égetés lehetĹ‘ségérĹ‘l, rendeletben megengedett idĹ‘szakáról érdeklĹ‘djön az érintett település önkormányzatánál.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság részére történĹ‘ írásos bejelentést követĹ‘en legfeljebb 10 hektár egybefüggĹ‘ területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének idĹ‘pontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét annak megkezdése elĹ‘tt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez – megyei igazgatósághoz - írásban, elektronikus formában a veszprem.mki@katved.gov.hu címre be kell jelenteni.

Az irányított égetés csak úgy végezhetĹ‘, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés során a tűz nem hagyható Ĺ‘rizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani, a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhetĹ‘:

 • a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történĹ‘ felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
 • a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése elĹ‘tt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelĹ‘, de legalább 6 méteres védĹ‘sávot kell szántással biztosítani,
 • tarlóégetés tíz hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhetĹ‘, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 • a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelĹ‘ létszámú, kioktatott személy jelenlétérĹ‘l kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során szintén a tarlóégetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A szabadtéren keletkezĹ‘ tüzek megelĹ‘zése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelĹ‘je köteles a szélsĹ‘ vasúti vágánytengelytĹ‘l mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétĹ‘l mérve legalább 3 méter széles védĹ‘sávot kialakítani. A védĹ‘sávot éghetĹ‘ aljnövényzettĹ‘l, gallytól tisztán kell tartani. A folyamatos tisztán tartásról, éghetĹ‘ anyagtól mentes állapotban tartásról a védĹ‘sávval érintett terület tulajdonosa, kezelĹ‘je, haszonbérlĹ‘je köteles gondoskodni.

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történĹ‘ sütés-fĹ‘zés a tűz állandó felügyelete mellett.

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

Jogszabálytól eltérĹ‘ vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

Ha a jogszabálynak megfelelĹ‘en és/vagy engedéllyel végezzük az égetést:

 • Csak kiszáradt növényi hulladékot égessünk. A nedves, frissen levágott levelek, gallyak égetése fokozott füstképzĹ‘déssel jár, amely balesetveszélyt, légzési nehézségeket okozhat.
 • Úgy gyújtsunk tüzet, hogy az a környezetére veszélyt ne jelentsen, növényi hulladék közelében más éghetĹ‘ anyag, épület ne legyen.
 • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Az esetlegesen feltámadó szélben a lángok pillanatokon belül tovább terjedhetnek.
  Minden esetben gondoskodjunk megfelelĹ‘ mennyiségű oltóanyagról.
 • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
 • Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
 • Tájékozódjunk a várható idĹ‘járásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
 • Ha mégis elszabadulnak a lángok, haladéktalanul értesítsük a katasztrófavédelmet a 112-es segélyhívón.

Az erdĹ‘tüzek megelĹ‘zésérĹ‘l:

 • Csak a kijelölt tűzrakó helyeken, szélcsendes idĹ‘szakban gyújthatunk tüzet, például szalonnasütés céljából. A kijelölt tűzrakó helyek jól felismerhetĹ‘ek, állandó szegéllyel rendelkeznek, környékükön általában padok, asztalok is találhatók.
 • Legyen nálunk két-három liter víz, amivel távozáskor az izzó parazsat eloltjuk.
 • Víz hiányában a tűzrakás helyét földdel fedjük be.

A tájékoztató szövege és a külterületi irányított égetési bejelentĹ‘ lap letölthetĹ‘ az alábbi linkrĹ‘l:

https://veszprem.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2020-01/68618.pdf

 

 Lakossági tájékoztató


Időpont: 2020.02.20.

 

A „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit KFT a következĹ‘ tájékoztatást adja: 

A hulladékgyűjtĹ‘ edényeket - legyen az kommunális vagy szelektív gyűjtĹ‘edény - az ürítés napján reggel 6.00 óráig kell a közterületre kihelyezni. Bármilyen ünnep esik is hétköznapokra, bárhogy alakulnak is a hosszú hétvégék, a HULLADÉKSZÁLLÍTÁS NEM SZÜNETEL! Egyetlen nap kivétel ez alól az évben január elseje.

Gyakran elkerüli a lakosok figyelmét, hogy a hulladékgyűjtĹ‘ edények idĹ‘vel elöregednek, törnek, így gépi ürítésre alkalmatlanná válnak. A Társaságunknál vásárolt gyűjtĹ‘edényekre 5 évig vállalunk garanciát. Ha ennyi idĹ‘n belül - a mi hibánkból - törik vagy megrongálódik, cseréljük, más esetekben kollégáink felszólítót hagynak a postaládában és az edény mielĹ‘bbi cseréjét kérik. Amennyiben nem kerül sor a cserére, sajnos nem tudjuk elvégezni az ürítést.

Amennyiben többlethulladék keletkezik - és az egyszeri alkalomhoz köthetĹ‘ - a hulladék elhelyezésére emblémázott zsák vásárolható Veszprémben, a Haszkovó utca 11/A. sz. alatti ügyfélszolgálati irodában.

Olaszfaluban is megszűnik a szelektív gyűjtĹ‘szigeten a papír és a műanyag gyűjtése. Az üveg gyűjtĹ‘edények megmaradnak a jelenlegi helyükön.

Szelektív hulladékgyűjtésnél is elĹ‘fordulhat túlcsordulás, ebben az esetben az ürítés napján a szelektív gyűjtĹ‘edény mellé helyezett átlátszó zsákban gyűjtött, többlet szelektív hulladékot is elszállítjuk.

A háztartásokban, normál háztartási mennyiségben keletkezĹ‘, olyan nagy darabos hulladék, ami nem fér bele a gyűjtĹ‘edénybe, térítésmentesen leadható Veszprémben, a Kistó utca 8. szám alatt működĹ‘ hulladékudvarban lakcímkártya bemutatásával.

Edényvásárlás, plusz zsák vásárlás, szelektív edény igénylés-átvétel, edényméret módosítás, információ kérés, stb. ügyében keressék ügyfélszolgálatunkat:

Ügyfélszolgálat: 8200 Veszprém, Haszkovó út 11/A.

Telefonszám: 36 88 949 849

Email: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu

További információ a www.vkszrt.hu oldalon található.

Aki eddig még nem igényelt szelektív gyűjtĹ‘edényt, az megteheti 2020. március 10-ig Olaszfalu Község Önkormányzatánál is, a 88/777-923-as telefonszámon. Az itt bejelentett edényeket Olaszfaluban lehet a késĹ‘bbiekben átvenni.

__________________________________________________________

Olaszfalu Község Önkormányzata elektromos hulladékgyűjtést szervez. A használt elektromos készülékek az olaszfalui Általános Iskola „B” épületénél adhatók le 2020. március 2-tĹ‘l március 11-ig hétköznap 8-15 óráig.

Az éves lomtalanítás idĹ‘pontja Olaszfaluban: 2020. június 22. ErrĹ‘l a késĹ‘bbiekben részletes tájékoztatást adunk.

                                             Olaszfalu Község Önkormányzata

 Értesítés forgalmi rend változásról


Időpont: 2019.08.14.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,

hogy a Kék-kereszti bekötőút műszaki átadása megtörtént. 

Ennek kapcsán forgalmi rend változás következik be.

2019. augusztus 15-től a

Major utca 2. számtól a Major utca végéig a 

3,5 t tömeget meghaladó gépjárművek

csak engedéllyel hajthatnak be !

Engedélyt Olaszfalu Község Önkormányzatának jegyzője adhat.

 

                                                                       Községi Önkormányzat

                                                                                          OlaszfaluTájékoztató


Időpont: 2018.11.26.
Helyszín: Olaszfalu

Tájékoztató a kutak engedélyezésével kapcsolatosan.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a kutak engedélyeztetésével kapcsolatban jelenleg nincs semmi teendő, mivel a szabályozásban további módosítások várhatók.

A Belügyminisztérium aktualizált tájékoztatója szerint az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a Kormány két intézkedést tett:

- azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit se érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna;

- ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely az illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.

 

                                                       Csényi Ildikó sk.

                                                                         aljegyzőOlaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése


Időpont: 2018.12.15.
Helyszín: Olaszfalu

Pályázati anyagok elérhetők ittVállalkozások hirdetése


Időpont: 2016.04.22.

Tisztelt Vállalkozó!

 

Lehetőség van Olaszfalu Községi Önkormányzat hivatalos honlapján www.olaszfalu.hu vállalkozásának tevékenységét illetve elérhetőségét térítésmentesen közzétenni. Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, kérjük a következő adatokat kitölteni és a polgármesteri hivatalban, Olaszfalu Váci utca 17. szám alatt leadni, vagy az olaszfalu.korhivatal@ktvzirc.hu e-mail címre átküldeni.

 

 

Olaszfalu, 2016.04.22                                                      

                                                                                             Községi Önkormányzat Olaszfalu

 

 

Vállalkozás/vállalkozó neve:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó címe:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó tevékenysége:……………………………………………………

 

Vállalkozás/vállalkozó elérhetősége:……………………………………………………..

 

Egyéb közlendő:………………………………………………………………………….H�zhozmen� szelekt�v hullad�kgy�jt�s


Időpont: 2018.01.03.
Helyszín: Olaszfalu

Tisztelt olaszfalui Lakosok!


A Veszprémi Kommunális Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a házhoz menďż˝ hulladékgyďż˝jtés 2016. február 1-tďż˝l indult. Az ürítés minden hónap második hétfďż˝jén történik.

Kérik, hogy a szelektív hulladékgyďż˝jtďż˝ edényeket reggel 6.00 óráig helyezzék ki a ház elé!

Bďż˝vebb tájékoztatás a VKSZ Zrt. honlapján ( http://www.vkszrt.hu/) található.

2020. január 13.

2020. február 10.

2020. március 9.

2020. április 13.

2020. május 11.

2020. június 8.

2020. július 13.

2020. augusztus 10.

2020. szeptember 14.

2020. október  12.

2020. november 9.

2020. december  14.

 Tűzgyújtási szabályok


Időpont: 2016.03.15.
Helyszín: Olaszfalu

 

Olaszfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2005. ( IX.16.) rendelete

Olaszfalu község környezetvédelméről

 

 

 

Avar és kerti hulladék égetése 

 

 1. Az avar és kerti hulladékokat (növényi maradványokat) elsősorban komposztálással kell kezelni. Égetéssel azon anyagok semmisíthetők meg, melyek komposztálásra, újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség.

 2. Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

 3. Az avar és kerti hulladék égetése között más egyéb hulladék égetése tilos.

 4. Az égetést csak szélcsendes időben, és kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad végezni.

 5. Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos. (Kivétel: közparkokban a parkfenntartással megbízott, a helyben keletkezett avart és kerti hulladékot - amennyiben az növény egészségügyi okokból szükséges - kellő őrizet mellett elégetheti).

 6. Az égetés helyének és idejének megválasztásával a szomszédokra és környezetre figyelemmel kell lenni. Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani és az égetés befejeztével a parazsat el kell oltani. 

 7. Tilos nyílttéri égetéssel avart megsemmisíteni a község intézményterületein. 

 8. Tilos az égetés szociális intézmények (rendelő, gyermek-, ifjúsági-, kultúr-, sportlétesítmény) 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt. 

 9. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 

 10. A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket (vízzel telt vödör, kerti slag, lapát stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

 11. A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése évente két időszakban megengedett:

   a./ tavasszal                    március 15. és április 30. között,

   b./ ősszel                         szeptember 15. és november 30. között 

Az előző pontban megjelölt időszakokon belül hétköznap és szombaton, a levegő reggel és esti inverziója miatt 8 és 18 óra között megengedett az avar és kerti hulladék égetése.  

Vasárnap és ünnepnapokon, valamint az előző bekezdésben megjelölt időpontokon kívül avart és kerti hulladékot égetni tilos. 

A 14.§. (1) bekezdésében megjelölt időszakban sem végezhető égetés, amennyiben az a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják.

/ Rendelet egységes szerkezetben megtalálható a www.olaszfalu.u/onkormanyzat/rendeletek/kornyezetvedelmirendelet/ címen.

 

 1.