Értesítés


Időpont: 2019.06.24.

Értesítjük a mozogni vágyókat, hogy a

 2019. június 25-re keddre  szervezett torna

az iskola tornatermében

felújítási munkák miatt

ELMARAD.

Megértésüket köszönjük!

 

                                                       Olaszfalu Község

                                                                                 Önkormányzata
Időpont: 2019.06.11.

                                  Olaszfalu Község Önkormányzata                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Olaszfalu Község Önkormányzata 

Tanyagondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony         

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8414 Olaszfalu, Váci utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Képviselő-testület által elfogadott Szakmai Programban foglaltak szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.               

Pályázati feltételek:

·               Szakmunkásképző intézet,

·               B kategóriás jogosítvány,

·               magyar állampolgárság

·               büntetlen előélet

·               cselekvőképesség

·               tanyagondnoki képzés vállalása a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 2 éven belül

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·               helyben lakás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·        Büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

·        Szakmai önéletrajz, Végzettséget igazoló dokumentumok

·        Vezetői engedély másolata

·        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatban foglalt személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez hozzájárul

·        Nyilatkozat arról, hogy a tanyagondnoki képzést vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

·        Postai úton, a pályázatnak a Olaszfalu Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8414 Olaszfalu, Váci utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: O/921-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Tanyagondnok.

·        vagy

·        Személyesen: Boriszné Hanich Edit polgármester, Veszprém megye, 8414 Olaszfalu, Váci utca 17.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Olaszfalu Község Képviselő-testülete bírálja el. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boriszné Hanich Edit polgármester ad.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·        Olaszfalu Község honlapja - 2019. június 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.olaszfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 
Időpont: 2019.04.01.

TISZTELT ADÓZÓ ÁLLAMPOLGÁR!

Önnek joga van érvényes SZJA-nak 1 %-át alapítványi számlára utalni. Ha él ezzel a lehetőséggel, kérjük szíveskedjen kedvezményezettként megjelölni az alábbi alapítványok valamelyikét:

"OLASZFALUÉRT" KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY 18917121-1-19 

"FÁKLYA" OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY 18917255-1-19 

KÖVESKÚT KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYÁPOLÓ ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET 19381693-1-19 Köszönettel:

 "Olaszfaluért" Kulturális Alapítvány Kuratóriuma

"Fáklya" Oktatási és Kulturális Alapítvány Kuratóriuma

Köveskút Kulturális, Hagyományápoló és Természetvédő Egyesület Kuratóriuma

 

 
Időpont: 2019.03.01.
Helyszín: Olaszfalu

ERŐNLÉTET, RUGALMASSÁGOT FEJLESZTŐ

KÍMÉLETES TORNA

MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA! 

Szeretettel hívjuk a mozogni vágyókat, időseket, fiatalokat

2019. március 5-től minden kedden 17 órától

az Általános Iskola tornatermébe,

(Váci u.17.)

ahol képzett edzők segítségével megmozgathatják fáradt

 izmaikat egy könnyű testedzés keretében.

17 órától az idősebb korosztályt (50 éven felüliek) várjuk,

18 órától az 50 év alattiakat.

Aki szeretné, mindkét foglalkozáson részt vehet! 

Megjelenés sportos, kényelmes ruhában és váltócipőben!

Jöjjön el, mozogjunk együtt!

 


 Tájékoztató


Időpont: 2018.11.26.
Helyszín: Olaszfalu

Tájékoztató a kutak engedélyezésével kapcsolatosan.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a kutak engedélyeztetésével kapcsolatban jelenleg nincs semmi teendő, mivel a szabályozásban további módosítások várhatók.

A Belügyminisztérium aktualizált tájékoztatója szerint az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a Kormány két intézkedést tett:

- azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit se érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna;

- ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely az illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.

 

                                                       Csényi Ildikó sk.

                                                                         aljegyzőOlaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése


Időpont: 2018.12.15.
Helyszín: Olaszfalu

Pályázati anyagok elérhetők ittVállalkozások hirdetése


Időpont: 2016.04.22.

Tisztelt Vállalkozó!

 

Lehetőség van Olaszfalu Községi Önkormányzat hivatalos honlapján www.olaszfalu.hu vállalkozásának tevékenységét illetve elérhetőségét térítésmentesen közzétenni. Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, kérjük a következő adatokat kitölteni és a polgármesteri hivatalban, Olaszfalu Váci utca 17. szám alatt leadni, vagy az olaszfalu.korhivatal@ktvzirc.hu e-mail címre átküldeni.

 

 

Olaszfalu, 2016.04.22                                                      

                                                                                             Községi Önkormányzat Olaszfalu

 

 

Vállalkozás/vállalkozó neve:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó címe:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó tevékenysége:……………………………………………………

 

Vállalkozás/vállalkozó elérhetősége:……………………………………………………..

 

Egyéb közlendő:………………………………………………………………………….Házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés


Időpont: 2018.01.03.
Helyszín: Olaszfalu

Tisztelt olaszfalui Lakosok!


A Veszprémi Kommunális Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a házhoz menő hulladékgyűjtés 2016. február 1-től indult. Az ürítés minden hónap második hétfőjén történik.

Kérik, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényeket reggel 6.00 óráig helyezzék ki a ház elé!

Bővebb tájékoztatás a VKSZ Zrt. honlapján ( http://www.vkszrt.hu/) található.

2019. január 14..

2019. február 11.

2019. március 11.

2019. április 8.

2019. május 13.

2019. június 10.

2019. július 8.

2019. augusztus 12.

2019. szeptember 9.

2019. október  14.

2019. november 11.

2019. december  9.

 Tűzgyújtási szabályok


Időpont: 2016.03.15.
Helyszín: Olaszfalu

 

Olaszfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2005. ( IX.16.) rendelete

Olaszfalu község környezetvédelméről

 

 

 

Avar és kerti hulladék égetése 

 

 1. Az avar és kerti hulladékokat (növényi maradványokat) elsősorban komposztálással kell kezelni. Égetéssel azon anyagok semmisíthetők meg, melyek komposztálásra, újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség.

 2. Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

 3. Az avar és kerti hulladék égetése között más egyéb hulladék égetése tilos.

 4. Az égetést csak szélcsendes időben, és kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad végezni.

 5. Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos. (Kivétel: közparkokban a parkfenntartással megbízott, a helyben keletkezett avart és kerti hulladékot - amennyiben az növény egészségügyi okokból szükséges - kellő őrizet mellett elégetheti).

 6. Az égetés helyének és idejének megválasztásával a szomszédokra és környezetre figyelemmel kell lenni. Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani és az égetés befejeztével a parazsat el kell oltani. 

 7. Tilos nyílttéri égetéssel avart megsemmisíteni a község intézményterületein. 

 8. Tilos az égetés szociális intézmények (rendelő, gyermek-, ifjúsági-, kultúr-, sportlétesítmény) 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt. 

 9. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 

 10. A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket (vízzel telt vödör, kerti slag, lapát stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

 11. A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése évente két időszakban megengedett:

   a./ tavasszal                    március 15. és április 30. között,

   b./ ősszel                         szeptember 15. és november 30. között 

Az előző pontban megjelölt időszakokon belül hétköznap és szombaton, a levegő reggel és esti inverziója miatt 8 és 18 óra között megengedett az avar és kerti hulladék égetése.  

Vasárnap és ünnepnapokon, valamint az előző bekezdésben megjelölt időpontokon kívül avart és kerti hulladékot égetni tilos. 

A 14.§. (1) bekezdésében megjelölt időszakban sem végezhető égetés, amennyiben az a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják.

/ Rendelet egységes szerkezetben megtalálható a www.olaszfalu.u/onkormanyzat/rendeletek/kornyezetvedelmirendelet/ címen.

 

 1.